หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร อบรมภาษาอังกฤษธุรกิจ สำหรับพนักงาน | Planet English

อบรมภาษาอังกฤษ ที่ไหนดี

  Tel. 095-636-9642
 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

  รับจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
 
  ทั้งใน และ นอกสถานที่  
  โดย อาจารย์เจ้าของภาษา คุณภาพสูง  
 
 
 
 
 

หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร

 

ขอต้อนรับสู่ Planet English แผนกองค์กร “Corporate Language Training-CLT” เราให้บริการจัดอบรมหรือจัดสัมมา
ภาษาอังกฤษธุรกิจทั้งในและนอกสถานที่ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening)
การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ตลอดจนการออกเสียงสำเนียงที่ถูกต้อง (Pronunciation) ซึ่งช่วย
ให้ผู้เรียนเข้าใจภาพรวมของการสื่อสารอังกฤษ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
 

Planet English มีทีมงานอาจารย์ผู้สอนเจ้าของภาษาที่เป็นมืออาชีพ ผ่านการอบรมพร้อมทั้งได้รับใบรับรองมาตรฐาน
อาทิ Cambridge Certificate, TESOL Certificate ,TEFL Certificate (Teaching English as a Foreign Language)
คือใบรับรองคุณภาพการเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ และต้องเข้ารับการทดสอบการสอนที่สถาบันก่อนจึงจะสามารถเริ่ม
ทำการสอนได้ อาจารย์ผู้สอนของเราทุกคนต้องผ่านการทดสอบและประเมินผลการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพ
การสอนในระดับสูงและให้นักเรียนของเราเรียนได้ประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ฝ่ายวิชาการของเรายังสามารถุออกแบบหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละองค์กร
อาทิเช่น
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business English)
 • หลักสูตรการนำเสนองานภาษาอังกฤษ (English for Presentations)
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสาร (Business English Communication)
 • หลักสูตรการเขียนรายงานภาษาอังกฤษ (Report)
 • หลักสูตรการเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ (Effective Email Writing)
 • หลักสูตรการเจรจาต่อรอง (Successful Negotiations)
 • หลักสูตรการประชุมภาษาอังกฤษ (English for Meetings)
 • หลักสูตรการบริการลูกค้า (Customer Service) เป็นต้น
 
จึงมั่นใจได้ว่าพนักงานของท่านจะได้รับประสิทธิผลสูงสุดจากการเรียนรู้ในทุกๆหลักสูตร เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐาน TOEIC (Test of English for International Communication) อีกด้วย
ด้วยด้วยราคาที่สมเหตุสมผล บวกกับระบบติดตามผลและประเมินผลการเรียนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้หลายองค์กรชั้นนำใน
เมืองไทยให้ความไว้วางใจในบริการของเราเสมอมา...
 
มีปัญหาด้านอบรมภาษาอังกฤษ Planet English ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี! นะคะ
 

หลักสูตรของเรา

In-House Training
(คอร์สอบรมที่บริษัท)
เป็นการจัดอบรมพนักงานเป็นกลุ่มเล็ก - ขนาดกลาง
ตั้งแต่ 1-15 ท่าน (หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของ
บริษัทและระดับ ของผู้เรียน) หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้ที่ต้องการเรียนแบบ ต่อเนื่อง จะช่วยในเรื่องพัฒนา
ความสามารถใน การใช้ภาษา อังกฤษในทุกๆ ด้านของ
พนักงานในองค์กร ของท่านให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 
Full-time Instructor
(จัดอาจารย์ไปประจำที่บริษัท)
เป็นหลักสูตรที่เราจัดส่งอาจารย์ไปประจำที่บริษัทหรือ
องค์กร ของท่านเสมือนเป็นหนึ่งในพนักงาน หลักสูตร
นี้เหมาะสำหรับ บริษัทที่ต้องการจัดอบรมภาษาอังกฤษ
ให้พนักงานจำนวนมากๆ และในเวลาเดียวกัน ซึ่งเมื่อ
คำนวณดูแล้ว จะคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่ารูปแบบ
อื่นๆ
Workshop
(เวิร์คช็อป หรือ สัมนาเชิงปฏิบัติการ)
เวิร์คช้อป หรือ สัมนาเชิงปฏิบัติการ เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง
ในการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้พนักงานในองค์กร และ
พนักงาน บริษัททั่วไปซึ่งเป็นหลักสูตรการสัมนาระยะสั้น ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท หลักสูตรนี้เน้นการเรียนไป
พร้อมปฏิบัติงานจริงเหมาะสำหรับกับผู้ที่มีเวลาเรียน
จำกัด และต้องการนำไปใช้งานอย่างเร่งด่วน
English Camp for Adults
(แคมป์ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่)
อีกหนึ่งบริการดีๆ จาก Planet English เพื่อลูกค้าคน
พิเศษ เราบริการจัดแคมป์ภาษาอังกฤษนอกสถานที่
ตั้งแต่ 1-3 วัน ระยอง, หัวหิน, พัทยา, เขาใหญ่ เป็นต้น
ฝึกความคิดสร้างสรรค์ (creativity) การแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า  รวมถึงการแสดงออกด้านบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษในบรรยากาศที่สนุกสนาน
 

“เราเป็นผู้นำด้าน บริการสอนภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานองค์กร ทั้งในและนอกสถานที่”

 
 
 
     
     
 

จุดเด่นของเรา

 • ด้วยประสบการณ์สอนกว่า 10 ปีในเมืองไทย
 • เรามีลูกค้ามากมายที่ประสบความสำเร็จจากการฝึกอบรมในทุกๆหลักสูตร
 • เราเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ครบวงจร ออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกวัย
 • หลักสูตรที่ออกแบบให้ตรงกับความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละแผนกแต่ละบุคคล ความจำเป็นในการใช้งาน
 • สามารถจัดตารางเรียน ได้ตามกับความเหมาะสม และสามารถกำหนดงบประมาณ ได้ตามความต้องการของบริษัท
 • ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกษเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ เป็นมืออาชีพ
 • มีการติดตามผล แจ้งรายงานผลการเรียนเป็นรายบุคคลอย่างสม่ำเสมอ
 • ระบบการจัดาการหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน ดูแลท่านอย่างใกล้ชิด ตลอดจนจบบทเรียน
     
“บทสัมภาษณ์ คุณนิธิวดี ไพสิฐศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด”
 
 
 
 
 
 
 
 
     
       
 

ติดต่อแผนกองค์กร

   
       
 
   
TEL : 095-636-9642   
   
 
   
 
     
 
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถมศึกษา
ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กมัธยมศึกษา
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
 
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่
สนทนาภาษาอังกฤษทั่วไป
ภาษาอังกฤษสำหรับการเขียน
แกรมม่า
คอร์สเตรียมสอบ TOEFL
คอร์สเตรียมสอบ IELTS
คอร์สเตรียมสอบ TOEIC
ภาษอังกฤษเชิงธุรกิจ
เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว
ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
ภาพรวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร
Training System
ลูกค้าของเรา
ทำไมต้อง Planet English
ติดต่อแผนกองค์กร
นโยบายคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล
เกี่ยวกับเรา
เวิร์คช็อป
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อเรา

Planet English (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ห้องเลขที่ 4703,
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร: 095-636-9642
Copyright © 2016 www.planetenglish.co.th